ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ ΜΕΛΩΝ ΦΣΚ( ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΠΦΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ν.Π.Δ.Δ.

Ξ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ 19

ΤΗΛ. 2461025989,  FAX 2461042130

ΚΟΖΑΝΗ

Αριθ. πρωτ.  41                                                                        Κοζάνη, 25 – 2 – 2017

Προς τον

Ε.Φ.Κ.Α. Αθήνα

 

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι φαρμακοποιοί (όπως αναφέρονται ονομαστικώς στις καταστάσεις που σας υποβάλλουμε) δηλώνουμε δια της  παρούσης  ότι  οι μηνιαίες καταβολές ασφαλιστικών εισφορών, στις οποίες προβαίνουμε από 01.01.2017 και εφεξής, δυνάμει των ατομικών ειδοποιήσεων του ΕΦΚΑ που μας κοινοποιούνται, γίνονται με τη ρητή επιφύλαξη της ασκήσεως κάθε νομίμου δικαιώματός μας, και ιδίως της Διοικητικής ή/και Δικαστικής αμφισβήτησης και προσβολής του κύρους αυτών (των ειδοποιήσεων) και όλων των σχετικών πράξεων, προσωρινών ή οριστικών, ενώπιον παντός αρμοδίου δικαστηρίου και αρχής.

Ρητά δηλώνουμε ότι πάσης φύσεως σχετική καταβολή με οιονδήποτε τρόπο και αν γίνεται, δεν συνιστά αναγνώριση χρέους ή αποδοχή των εκδοθεισών πράξεων και οφειλών, τις οποίες και επιφυλασσόμαστε κατά τα ανωτέρω να προσβάλουμε είτε ατομικά, είτε μέσω των θεσμικών φορέων στους οποίους υπαγόμαστε. 

Ήδη κατά της πράξης υπολογισμού των εισφορών έχει ασκηθεί αίτηση ακύρωσης από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, του οποίου και είμαστε μέλη.

Για το λόγο αυτό επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση ευδοκίμησης των σχετικών ενεργειών κατά του κύρους των πράξεων αυτών – ύστερα από την δικαστική αναγνώριση της αντισυνταγματικότητας των σχετικών διατάξεων και των βασιζόμενων σε αυτές πράξεων ή την ακύρωση τους και για οποιοδήποτε άλλο λόγο – τα ποσά που θα έχουν καταβληθεί από εμάς αχρεωστήτως θα αναζητηθούν εντόκως και με κάθε νόμιμο μέσο. 

Με τον ίδιο τρόπο επιφυλασσόμαστε όπως αναζητήσουμε την άρση της ζημίας και την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που μας έχει προκληθεί από τυχόν αυθαίρετες και παράνομες ενέργειες των αρμοδίων οργάνων.

 

Για τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Κοζάνης

 

                 Η Πρόεδρος                                                          Η Γεν. Γραμματέας 

             Ελισσάβετ Δερβενιωτάκη                                               Μαρία Καρακωστάνογλου