Νέα Φ.Σ. Κοζάνης

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ....

 Νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ασφαλισμένων Ε.Τ.Α.Α  καθορίζονται με εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας

Eγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα...

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (πρώτο τμήμα)

της 1ης Ιουλίου 2010 (*)

«Εθνική νομοθεσία που ρυθμίζει τα ωράρια λειτουργίας και τις ημέρες αργίας των φαρμακείων – Εξαίρεση – Εξουσία των αρμόδιων αρχών για τη λήψη αποφάσεων»

Στην υπόθεση C‑393/08,

με αντικείμενο αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 234 ΕΚ, που υπέβαλε το Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Ιταλία) με απόφαση της 21ης Μαΐου 2008, η οποία περιήλθε στο Δικαστήριο στις 10 Σεπτεμβρίου 2008, στο πλαίσιο της δίκης

Emanuela Sbarigia

κατά

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τμήμα μείζονος συνθέσεως)

της 1ης Ιουνίου 2010 (*)

«Άρθρο 49 ΣΛΕΕ – Οδηγία 2005/36/ΕΚ – Ελευθερία εγκαταστάσεως – Δημόσια υγεία – Φαρμακεία – Απόσταση μεταξύ τους – Εφοδιασμός του κοινού σε φάρμακα – Άδεια εκμεταλλεύσεως – Εδαφική κατανομή των φαρμακείων – Θέσπιση ορίων βάσει του κριτηρίου της δημογραφικής πυκνότητας – Ελάχιστη απόσταση μεταξύ των φαρμακείων – Υποψήφιοι που άσκησαν την επαγγελματική δραστηριότητα σε τμήμα της εθνικής επικράτειας – Προτεραιότητα – Δυσμενής διάκριση»

Στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C‑570/07 και C‑571/07,

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡ.3

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ.3

 

ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση των άρθρων 331, 333 του Κεφαλαίου 27 “ΦΑΡΜΑΚΑ” της Α.Δ. 7/2009 όπως ισχύει και αντικατάσταση του άρθρου 2 της Α.Δ. 2/2010»

 

Έχοντας υπόψη:

   1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Με την Σ.τ.Ε. 931/2010 (Δ΄ Τμήμα) κρίθηκε ότι το άρθρο 10α της ΚΥΑ Υ1/Γ.Π.127962/03/2004, το οποίο ορίζει ότι τα συμπληρώματα διατροφής πωλούνται αποκλειστικά στα φαρμακεία, δεν αντίκειται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ, δεν συνιστά μέτρο ισοδυνάμου αποτελέσματος και δεν αντίκειται στο άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος, στην αρχή της αναλογικότητας και στο άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου αριθμός 1 της ΕΣΔΑ.

IKA- Σχετικά με την χορήγηση των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων FORSTEO (Teripatadine) και PREOTACT (Parathormone) και VIREAD (Tenofovir Disiproxil Fumarate)

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠ/ΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
TΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Πληροφορίες: Ν.Οικονόμου
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 16,10241-ΑΘΗΝΑ
Αριθ.Τηλ.:210 5221605-5213669
Αριθ.FAX:210 5226730
Αθήνα, 14 Ιουλίου 2010
Αριθμ.Πρωτ.Γ55/783
ΠΡΟΣ

Σελίδες

Subscribe to Νέα Φ.Σ. Κοζάνης